×

×

Responsable del tractament:
Raó Social: Frigorífics Ferrer, S.A.U.
Domicili Social: Carrer Mes de Bigas, 2 de Vic (08500)
Correu electrònic:
Telèfon: 938862500
CIF: A.-08.555.344
Inscrites en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 39.820, foli 178, fulla número B-14.263, inscripció 34a.

A través del present avís, Frigorífics Ferrer, S.A.U. informa els usuaris del lloc web que, en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporats al nostre fitxer titularitat de Frigorífics Ferrer, S.A.U. amb domicili al Carrer Mes de Bigas, 2 de Vic (08500).

L'accés al nostre espai Web no exigeix que l'usuari realitzi un registre previ. No obstant això, l'accés a i la navegació per aquest espai Web suposa que l'usuari accepta íntegrament la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per a dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de l'interessat, sol·licitat en el cas concret.

Per part seva, la gestió de contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionats amb la nostra activitat professional es basa en l'interès legítim de l'empresa per a dur a terme aquests tractaments de conformitat amb la normativa vigent.

En relació amb la remissió del seu Curriculum vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l'usuari que remet les seves dades, qui el pot retirar en qualsevol moment, encara que això faria que la seva candidatura no es pogués tenir en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments realitzats amb anterioritat.

D'igual forma, es podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l'empresa.

II. Finalitat del tractament

L'informem que es recopilen exclusivament aquelles dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts i, en concret, per a una o diverses finalitats següents:

− Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.

− Gestionar l'ús de qualsevol de les funcionalitats posades a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i, per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d'informació.

− Gestionar la remissió del seu Curriculum vitae a través del formulari habilitat o en cas d'inscripció a les diferents ofertes de treball del grup.

L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti es tractaran sempre de conformitat amb el RGPD.

Li comuniquem que l'empresa és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades.

Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d'obligació legal.

IV. Mesures de seguretat <p">D'acord amb la normativa vigent, l'empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit relacionat amb la naturalesa de les dades personals tractats.

L'empresa posa de manifest el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i duu a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

L'informem que les seves dades se suprimiran en el moment en què arrebossat el seu consentiment i que es procedirà a la seva destrucció, excepte quan existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les seves dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris Finalment, l'informem també que en qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal prevists en la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del document d'identitat al correu electrònic

En concret, pot exercir els drets que s'esmenten a continuació.

− Revocar els consentiments atorgats.

− Obtenir confirmació sobre si l'empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.

− Accedir a les seves dades personals.

− Rectificar les dades inexactes o incompletes.

− Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recopilats.

− Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

− En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular en el tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici de la defensa de possibles reclamacions.

− Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l'empresa, si escau.

− Sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes i l'empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L'empresa es reserva el dret a modificar la present política de privacitat d'acord amb el seu propi criteri, o per motiu d'un canvi legal, doctrinal o de jurisprudència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'ús de la web després dels canvis implicarà l'acceptació d'aquests.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l'autoritat de control en la matèria, situada al Carrer Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).